Dwa programy wsparcia w Brodnicy

Data publikacji

W mieście Brodnica trwa realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
•    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
•    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
•    załatwianiu spraw urzędowych;
•    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
•    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
•    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Wsparciem objęto 24 mieszkańców Brodnicy. Każdemu z nich przyznano po 19 godzin miesięcznie w okresie od lipca 2021 r. do listopada 2021 r. oraz 17 godzin w grudniu 2021 r.

Celem opieki wytchnieniowej jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
•    ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
•    wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
•    stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W ramach programu zapewniono wsparcie w formie:
•    świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
•    świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością.

Wsparciem objęto 25 opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Brodnicy. Przyznano 19 godzin miesięcznie w okresie od lipca 2021 r. do listopada 2021 r. oraz 17 godzin w miesiącu grudniu 2021 r.

Realizatorem Programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Więcej informacji tutaj i tutaj.

Źródło: https://www.portal.brodnica.pl/aktualnosc-3839-program_opieka_wytchnieniowa_edycja_2021.html oraz https://www.portal.brodnica.pl/aktualnosc-3828-asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej.html
Grafika: https://pixabay.com/pl/