Rogóźno z dofinansowaniem na wsparcie osób niepełnosprawnych

Data publikacji

Gmina Rogóźno otrzymała środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 – finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Programy realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub  traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewnić m.in.:

  • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Na realizację zadania Gmina otrzymała 288 955,00 zł dofinansowania.

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina będzie realizowała program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Na realizację zadania Gmina otrzymała 113 095 zł dofinansowania.

Źródło: https://rogozno.ug.gov.pl/index.php/2023/01/gmina-rogozno-pozyskala-srodki-na-realizacje-projektu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/ i https://rogozno.ug.gov.pl/index.php/2023/01/dofinansowanie-dla-gminy-rogozno-na-realizacje-zadania-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023/
Grafika: https://pixabay.com/